Psycholog dla dzieci i młodzieży:
Świadczenie pomocy dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych, min.

  • depresja, izolacja od społeczeństwa
  • sytuacje kryzysowe
  • żałoba
  • trudnej sytuacji rodzinnej np. konfliktów, separacja rodziców/opiekunów, rozwód rodziców/opiekunów
  • trudnych przeżyć osobistych np. niskiej samooceny, lęku, częstych stanów smutku, osamotnienia, przygnębienia
  • przywrócenie równowagi psychicznej
  • zaburzenia nastroju
  • trudności w samoakceptacji
  • rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych
  • zachowania budzące niepokój u dzieci/młodzieży

Konsultacja/wywiad psychologiczny indywidualny – 1 spotkanie
Sesja psychologiczna indywidualna – maksymalnie 10 spotkań
Przy osobach niepełnoletnich pierwsza konsultacja/wywiad jest zawsze z rodzicem/opiekunem prawnym – może być również w wersji on-line.
Każda sesja psychologiczna jest rozpatrywana indywidualnie, może również trwać krócej niż 10 spotkań, np. 3-4 spotkania.